google15c893462bc26288.html
A Molding Játékáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt biztosítsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a weboldalon, azzal elfogadja a tőlünk érkező cookie-kat.
Menü

Adatvédelmi szabályzat

MOLDING FLÓRIÁN KFT.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI

Ver. 1.0

 

 

 

 

 

 

 

                Hatályos: 2018.05.25.napjától

                               Cégszerű aláírás:__________________

 

 

 

 

 

 

 

A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja a Molding-Flórián Ker. Kft. (Székhelye: 2510 Dorog, Esztergomi út 2:, Adószáma: 11189473-2-11, cégjegyzékszáma: 11-09-003233, nyilvántartó hatóság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint Cégbíróság ) adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, mely által a Szolgáltató valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

 

2. Az adatkezelő megnevezése

Cégnév: Molding-Flórián Ker. Kft.
Székhelye: 2510 Dorog, Esztergomi út 2.
E-mail: info@moldingflorian.hu
Adószáma: 11189473-2-11
Cégjegyzék száma: 11-09-003233
E-mail cím: info@moldinglforian.hu

Telefonszám: 06-33-521-030

Adatkezelési nyilvántartási száma:
- a továbbiakban Szolgáltató.
Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

 Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

3. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:

Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.  Egyéb adatfeldolgozó megnevezése: Molding-Flórián Ker. Kft, 2510 Dorog, Esztergomi út 2.

Adatkezelő a számla kibocsátása céljából ügyfél által megadott adatokat továbbítja az Ügyfél részére. Az adattovábbítás céljának megjelölése: az ügyfél részére számla kiállítása, melyet adatkezelő az ügyfél által megadott számlázási címre, elektronikus számla esetén az ügyfél által megadott e-mail címre küld.

4. A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

Normál regisztráció/Facebook regisztráció:

-név, email cím: A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha a felhasználó nem kéri regisztrációjának törlését, úgy a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli a rendszerből.

Az adatok megadás a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A adatok felhasználásának célja: webáruházban történő vásárlási lehetőség biztosítása, Felhasználó azonosítása, megrendelés kiszállítása, számlázás lehetővé tétele a megrendelés során megadott számlázási adatok felhasználásával.

 

Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel emailben, telefonon, postai úton:

-név email cím, telefonszám: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése az adatok önkéntes megadásával kezdődik és annak kérelmére történő törléséig tart. Ha a felhasználó nem kéri a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatainak törlését, úgy Adatkezelő – kivéve panaszlevél esetén – a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli a rendszeréből. Kivételt képeznek a panaszlevelek, melynek megőrzési ideje 5 év.

A adatok felhasználásának célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, panaszkezelés.

A www.molding.hu– továbbiakban: Weboldal - adatbázisa az Ügyfél adatait az esetleges a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatás (szolgáltatás stb. leírása) teljesítése érdekében tárolja, azokat azonban az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

 

5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

5.1. Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a regisztráció során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó  jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Felhasználó az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató részére marketingcélú anyagokat, hirdetéseket tartalmazó megkereséseket küldjön.

5.2 Az adatkezelés jogalapja a Honlapon történő elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Palament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a.) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, vagy  jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor – illetőleg a jogszabályon történő adatkezelés esetén a jogszabály által meghatározott elévülési idő elteltével – visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli a Felhasználó valamennyi személyes adatát.

Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartam az egyes adatkezeléssel járó esetekbe a jelen tájékoztatóban meghatározott idő.

 

5.2. Az adatkezelés célja (pl.a  szolgáltatások nyújtásának biztosítása) . A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az esetlegesen létrejövő megrendelés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Ügyfél a weboldalon  történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

pl.

  • hírlevél küldés
  • marketing célú adatkezelés,
  • kintlévőségek kezelése

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő:  az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások, továbbá egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre marketing célú, saját hasonló szolgáltatásait vagy hirdetést tartalmazó hírleveleket.

A regisztráció során megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: a telefonszám kezelése az esetleges megrendelési folyamat során azonosítási, kapcsolattartási célokat szolgál.

Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.

5.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

5.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5.6 Egyéb célú adatkezelés

Hírlevél:

Kezelt adatok köre: Név, email cím.

Adatkezelés célja: A feliratkozással a Felhasználó ahhoz járul hozzá, hogy Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direkt marketing tartalmú hírlevelet küldjön részére. Feliratkozás eseté az Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során Felhasználó által megadott nevét és email címét, mint személyes adatát felhasználja annak céljából, hogy Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el.

Adatkezelés ideje: Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a Felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveivel, ajánlataival nem keresi meg Felhasználót. A hírlevélről a Felhasználó bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása

Termékértékelés írása:

Adatkezelés célja: más fogyasztók hiteles tájékoztatása, a felhasználói élmény növelése. A Felhasználó az általa megvásárolt termékekről termékleírást írhat, amely elősegíti más vásárlók döntését az adott termék megvásárlása tekintetében.

Kezelt adatok köre: név

Adatkezelés jogalapja: Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat ameddig a Felhasználó nem kéri a megjelenített adat törlését.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása

Árukereső.hu igénybevétele:

Adat átadás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése

Adatkezelő a lehető legjobb kiszolgálás érdekében független, vásárlói visszajelzések alapján minőségbiztosítási rendszert üzemeltet. Ennek érdekében a „Megbízható bolt” értékelőrendszert működtető www.arukereso.hu szolgáltatást vesz igénybe és a Honlapon történő vásárlások után a vásárlókat független értékelésre kéri fel. Ennek érdekében a Felhasználó email, címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül és az árukereso.hu egy az Adatkezelő megbízásából kiküldött kérdőív segítségével végzi el a Honlap értékelését. A vásárlói vélemények hiteles képet adnak a boltok minőségéről, tekintettel arra, hogy a „Megbízható bolt” cím csak a webáruházakból ténylegesen vásárolt felhasználók véleménye alapján érdemelhető ki.

A felhasználó a megrendelés elküldésével járul hozzá az adatok e célból történő átadásához.

Az így átadott személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft (www.arukereso.hu) saját céljaira nem használja fel, kizárólag az itt feltüntetett cél elérése érdekében jogosult az adatok feldolgozására.

Átadott adatok köre: Felhasználó email címe, megvásárolt termék megnevezése

Adatfeldolgozó: Online Comparison Shopping Kft

Adatkezelés ideje: mindaddig átadásra kerülnek ezen adatok, ameddig a Felhasználó nem tiltakozik az adatok átadása ellen az Adatkezelőnél

Adatkezelős jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása

Technikai adatok, Honlap látogatás adatai:

Adatkezelés célja: Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal csak akkor kerülnek összekapcsolásra, ha a Felhasználó regisztrál a Honlapon. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Adatkezelés célja a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

 

Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetes fellépő Felhasználó számítógépe egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a Felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Kezelt adatok köre: dátum, időpont, a Felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg meglátogatott weboldal címe

Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása

 

Cookie-k kezelése:

Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a süti kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Átmeneti (session) cookie: Adatkezelés célja: ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Nem rögzít személyes adatokat. A honlapon történő látogatás időtartama alatt él, azt követően automatikusan törlődik.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdkében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookei file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Nem rögzít személyes adatot. Adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A Felhasználónal joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazást. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Google Analytics által elhelyezett cookie-k(sütik)

Adatkezelés célja: A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a Google a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A Google Analytics a Google Ic. elemző szolgáltatása. A Felhasználó számítógépén tárolt cookie.k segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. Az analitikai célú cookie-k anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a Felhasználó beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a Felhasználók honlaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlap használatának gyakoriságáról és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az adatkezelő felé.

Kezelt adatok köre: IP cím. Adatkezelés időtartama: 60 hónap, Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Google Adwords:

Adatkezelés célja: A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja, Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatba tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel keresse fel Adatkezelő. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok Adatkezelőtől-

Kezelt adatok köre: IP cím. Adatkezelés időtartama: 60 hónap. Adatkezelés joglapaja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél a bejelentkezést követően a „Saját fiókban” kezdeményezheti.

6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

7.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

7.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatfeldolgozás:

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

Adatfeldolgozók:

The Rocket Scienece Group /Mailchimp: hírlevél küldés

Online Comparison Kft/Árukereső: Megbízható bolt program

Ilkontó Kft: könyvelés

Google LLC: profilalkotás, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

GLS : futárszolgálati tevékenység

 

8. Az ügyfél jogai

8.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

8.2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

8.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: 2510 Dorog, Esztergomi út 2
E-mail:info@moldingflorian.hu

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

8.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

8.5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.

8.6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

 

10. Adatvédelmi incidensek kezelése

 

Az adatvédelmi incidens, a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárításra megtett intézkedéseket. Adatkezelő az incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve – indokoltalan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.